Platform GroenLinks - GroenLinks
Bestuur    Fractie/Wethouders    Platform   Van Wou   Zelf aan de slag   Nieuwsflits   Organisatie     
-

“Op weg naar een convenant Van Woustraat”

 
 

Hieronder staat de tekst van de powerpoint-presentatie van de POM zoals die op 30 januari gehouden is.


De POM

 • Stichting Project Ontwikkelings-maatschappij de Pijp (POM) werkt in opdracht van Stadsdeel Oud Zuid aan de voorbereiding en totstandkoming van een convenant in de Van Woustraat
 • De POM werkt als een zelfstandig bureau dat op projectbasis sociaal-economische, ruimtelijke en culturele projecten uitvoert.

Beleidskader Stadsdeel Oud Zuid
"Het beleid dat betrekking heeft op oude winkelstraten is erop gericht om ondernemers te organiseren en aan te zetten tot kwaliteitsimpulsen en investeringen die hun winkelstraat als onderdeel van de buurt of stadswijk aantrekkelijker en vitaler maken"

Beleidskader Stadsdeel Oud Zuid
"Binnen 2 jaar worden met de belangrijkste winkelstraten overeenkomsten (convenanten) afgesloten waarin de inzet van het Stadsdeel en van de bedrijven wordt geregeld om een afgesproken kwaliteitsniveau van de openbare ruimte tot stand te brengen en te houden."


Mogelijke beleidsinstrumenten:

 • Het oprichten van een brancheringscommissie
 • Bestemmingsplannen en (handhaving van) verordeningen
  – (functiemenging, vestigingsgrootte, omvang winkelgebieden)
 • Beheer/Investeringen in de openbare ruimte
  – (herinrichting, verkeers- en parkeermaatregelen voor optimalisering bereikbaarheid en verblijfsklimaat)

Betrokken partijen bij convenant:

 • ondernemers
 • pandeigenaren
 • Stadsdeel Oud Zuid

Convenantstraject

Fase I: Organiseren Ondernemers
Doel: draagvlak en betrokkenheid creëeren

Fase II: Plan van Aanpak Van Woustraat(delen)
Doel: gewenste eindsituatie(s) in kaart brengen

Fase III: Aan de slag
Doel: overeenstemming op hoofdlijnen in concept-convenant met breed draagvlak

Fase IV: Uitvoering & ondersteuning implementatie
Doel: realisering gemaakte afspraken


Hoe hebben we gewerkt

 • Inventarisatie aantal en soort winkels
 • Enquetes onder ondernemers
  – aard en omvang bedrijvigheid
  – prioriteit levende thema's per straatdeel
  – inventarisatie sterke en zwakke punten
 • Individuele bezoeken aan ondernemers
 • Bijeenkomsten met ondernemers, Stadsdeel en intermediairs
  (KvK, Politie A, Wbv, Gem. A.- EZ)

Openbare Ruimte Van Woustraat Noord
Volgens geënquêteerde ondernemers.

TOP 3 Sterke punten

 1. Blauwe Zone
 2. Veel verkeersdrukte/stroom
 3. Bereikbaarheid

TOP 4 Zwakke punten

 1. Stopverbod 16.00-19.00
 2. Onduidelijk P-beleid/wegslepen
 3. Te veel (zwaar) verkeer
 4. Te smalle stoep/geen fietspad

Ruimtelijk-Economisch Van Woustraat Noord
Volgens geënquêteerde ondernemers.

TOP 3 sterke punten

 1. Drukte door de Albert Cuypmarkt
 2. Buurt in opkomst/twee-verdieners
 3. Vestigingsplek, economische ligging

TOP 4 zwak

 1. Te weinig (vers)winkel-variatie
 2. Teveel uitzendbureau’s
 3. Lage kwaliteit winkels
 4. Teveel wisseling/leegstand

Resultaten fase I

 1. Rapportage sterkte / zwakte analyse
 2. 60 ondernemers georganiseerd (hele V. Wou)
 3. hieruit voortgekomen acties:
  • feestverlichting (hele V.Wou)
  • bezoek Sinterklaas
  • prijsvraag

Functieaanbod en verzorgingsgebied

Winkels Buurt Zuid A'dam Regio Ned.
VW Zuid 28 8 8 0 1
VW Mid 28 23 3 1 0
VW Nrd 32 25 17 1 0
Totaal 87 76 28 2 1
% 46 40 15 1 1


Enkele Resultaten uit de Consumenten-enquete
(onder kopende klanten door de gehele van Woustraat in de maand December 2000)

 • 76% van de 131 klanten is voetganger of fietser,
 • zij genereren 59% van de omzet
 • 70% van alle ondervraagde klanten komt uit de Pijp
 • Tramklanten + autoklanten = 24% van het aantal klanten
 • Tramklanten + autoklanten genereren 41% van de omzet
 • Tram & autoklanten vaak 1e keer

Van de 131 respondenten is

 • 74% uitgesproken voor de Blauwe Zone
 • 23% neutraal, geen mening en geen auto
 • 3% tegen de blauwe zone, dan wel auto’s

Uitspraken van geënquêteerden

Voetgangers

 • veel aanbod, alles dichtbij. Sommige winkels vieze indruk
 • gezellig, maar niet mooi. Te druk, snelle auto's
 • achteruitgegaan, te weinig ruimte, vervuild
 • leuker dan Ceintuurbaan, moet mooier worden, te smal
 • druk in alle opzichten, moet meer kleur hebben

Tramgangers

 • wel leuk, maar geen droomstraat, mag mooier worden
 • gezellige straat, verkeer is wel gevaarlijk
 • ongezellig geen sfeer
 • gezellige straat / wel te druk
 • leuke straat, leuke buurt

Fietsers

 • zakelijke straat, vroeger gezelliger, iedereen heeft haast
 • gezellige straat -hartje Pijp-. Meer stoplichten en zebra's
 • beetje duffe winkelstraat, 1 keer aangereden, smalle stuk
 • grote drukke winkelstraat, meer plaats voor fietsers/rekken
 • handige straat, je kunt er voor veel terecht

Automobilisten

 • doorrijwinkelstraat
 • gezellig, maar veel te veel verkeer, straat breder
 • goede winkelstraat met P gelegenheid. Moet meer.
 • leuke winkelstraat, beetje snelweg
 • oogt saai
  Van Wou, wat nou?
  Platformgroep 'De Wouwende stadhouder' organiseerde een thema-avond over de Noordelijke Van Woustraat op 30 januari 2001.
  Bekijk de visuele presentatie on-line!
  Bekijk de lijst met suggesties en opmerkingen die tijdens de publieke discussie op 30 januari aan de orde kwamen.
  Bekijk de sheets van de presentatie van de POM.
  Lees over de actiedag op 16 juni 2001
  Bekijk de fotos van de actiedag op 16 juni
 

  Houd me op de hoogte
 
 
 
    Verstuur
 

       
-
  inhoud   nieuws   agenda   visie   partij   ontmoet   word lid!   links   reageer
Meer weten? E-mail info@groenlinks-oudzuid.nl